Har du registrert kritisk informasjon i din kjernejournal?

Kjernejournal er en ny, nasjonal, elektronisk tjeneste som gir helsepersonell rask og sikker tilgang til utvalgte og viktige helseopplysninger om deg, uavhengig av hvor du får behandling. For eksempel hvis du blir akutt syk. Dette kan være spesielt viktig hvis du har en sjelden diagnose, og det kan redde liv. Både du som innbygger og helsepersonell har tilgang til informasjonen i denne tjenesten.

Du bør ta opp med din lege om det er viktige opplysninger som skal registreres i kjernejournalen. Opplysninger om sjeldne, alvorlige diagnoser som kan påvirke valg av undersøking, behandling og oppfølging av deg på sykehus eller legevakt, er et eksempel på det som kalles kritisk informasjon i kjernejournalen. En oversikt over aktuelle tilstander finnes i den såkalte «Absoluttlisten». Din lege kan i samråd med deg registrere opplysninger om slike diagnoser når du har legetime eller får behandling.

Per i dag er 16 av diagnosene/diagnosegruppene som tilhører ansvarsområdet til Senter for sjeldne diagnoser (SSD) på Absoluttlisten. Enkelte andre diagnoser på listen kan også ha relevans for noen av brukerne ved vårt senter. Kontakt gjerne SSD hvis du har spørsmål.

Hvis du (eller noen du har ansvar for) har en av diagnosene nedenfor, bør du sørge for at opplysninger om diagnosen registreres under "kritisk informasjon" i kjernejournalen. Ta dette opp med din lege ved første anledning.  

SSD-diagnoser på Absoluttlisten  (Se Absoluttlisten på ehelse.no, PDF, fra juni 2018)

 • Alport syndrom
 • Bardet-Biedl syndrom (BBS)

 • Binyrebarksvikt, herunder medfødt binyrebarksvikt (CAH)

 • Blødersykdom, herunder von Willebrand sykdom, hemofili A og B, samt andre arvelige koagulasjonsfaktormangler   Eksempel på hva legen din kan skrive i kjernejournalen

 • CAH (binyrebarksvikt)
 • Cleidokranial dysplasi (CCD)

 • Epidermolysis bullosa (EB)

 • Fabry sykdom

 • Fenylketonuri (PKU)

 • Galaktosemi

 • Huntington sykdom (HS)

 • Immunsvikt, herunder primær (medfødt) immunsvikt

 • Maple syrup urine disease (MSUD)

 • Mastocytose

 • Metylmalonsyreemi

 • Osler sykdom

 • Propionsyreemi

 • Trombocytopeni, herunder medfødte trombocyttdefekter (blodplatedefekter)

Les mer om kjernejournal på  helsenorge.no/kjernejournal.

Hva inneholder kjernejournalen?

 • Dine egne registreringer
  For eksempel

  • Nærmeste pårørende / kontaktpersoner
  • Spesielle kommunikasjonsbehov  (syn, hørsel, tale eller språk)
  • Din egen sykehistorie - tidligere behandling eller sykdommer

 • Kritisk informasjon
  Opplysninger om din helse som kan påvirke valg av undersøkelse, behandling og oppfølging på sykehus, for eksempel i en akuttsituasjon. Disse registreres vanligvis av lege i samråd med deg når du har legetime eller får behandling. Derfor vil ikke kritisk informasjon ligge i kjernejournalen din før legen har registrert den.

 • Legemidler
  Kjernejournal vil inneholde en oversikt over de legemidlene du har fått utlevert på e-resept eller papirresept i norske apotek der siste tre år, i tillegg til næringsmidler og forbruksmateriell. Du vil også se en liste over dine gyldige resepter. Legemidler du har kjøpt uten resept, fått utlevert på legevakt, sykehus, sykehjem, eller som er kjøpt i utlandet, vil ikke vises her.

 • Besøkshistorikk på sykehus
  Tid og sted for undersøkelser og behandlinger av deg på sykehus og hos avtalespesialister, tilbake til 2008. Dette gir helsepersonell et helhetlig bilde av din helse.

 • Logg over bruk av kjernejournal
  Alle oppslag loggføres og du kan selv følge med på hvilket helsepersonell som har åpnet kjernejournalen din

Opplysninger som ikke står i kjernejournal:

 • alle tidligere diagnoser

 • notater fra pasientjournal

 • blodprøvesvar og andre undersøkelsesresultater

 

22.12.2016

 

Mer informasjon

 
Page visits: 3829